Αναδημοσιέυουμε από το taxheaven.gr
«Το εισόδημα των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να προσδιορίζεται με βάση [1] κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή [2] με έμμεσες μεθόδους ελέγχου κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν τα λογιστικά αρχεία δεν τηρούνται ή οι οικονομικές καταστάσεις δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον νόμο για τα λογιστικά πρότυπα,

[ Ενδεικτικά, η διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων θεωρείται ότι δεν είναι δυνατή ή το λογιστικό σύστημα θεωρείται ως μη αξιόπιστο όταν:

  • Δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα βιβλία ή τηρούνται βιβλία κατώτερης κατηγορίας από την προβλεπόμενη.
  • Δεν διαφυλάσσονται τα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία), οι ΦΗΜ, οι φορολογικές μνήμες και τα αρχεία των Φ.Η.Μ.
  • Η οντότητα παραβιάζει ή παραποιεί ή επεμβαίνει κατά οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.).
  • Από το τηρούμενο λογιστικό σύστημα δεν παρέχονται ευχερώς και αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδομένα και οι πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και επαληθεύσεων κατά τη διάρκεια του ελέγχου.]  ή
    β) όταν τα φορολογικά στοιχεία ή τα λοιπά προβλεπόμενα σχετικά δικαιολογητικά δεν συντάσσονται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ή
    γ) όταν τα λογιστικά αρχεία ή φορολογικά στοιχεία δεν προσκομίζονται στη Φορολογική Διοίκηση μετά από σχετική πρόσκληση.» ( άρθρο 28 του ν. 4172/2013 )

[1] Χρησιμοποιούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο

« Στα διαθέσιμα στοιχεία, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4172/2013, συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, στοιχεία και πληροφορίες που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση για την έκταση της συναλλακτικής δράσης και τις συνθήκες λειτουργίας του νομικού προσώπου/νομικής οντότητας ή του φυσικού προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τέτοια στοιχεία μπορούν να είναι

·         οι αγορές, οι πωλήσεις και το μικτό κέρδος που εμφανίζει το πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα,

·         το ύψος των αμοιβών που εισπράττονται κατά περίπτωση,

·         η πελατεία,

·         το μικτό κέρδος που προκύπτει από ομοειδείς επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες προσδιορίζονται με βάση ιδίως το χρόνο, τον τρόπο, τον τόπο και τα μέσα άσκησης της δραστηριότητας, καθώς και

·         την ειδικότητα και τον επιστημονικό τίτλο κατά περίπτωση,

·         το απασχολούμενο προσωπικό,

·         το ύψος των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί,

·         καθώς και των ίδιων κεφαλαίων κίνησης,

·         το ποσό των δανείων και των πιστώσεων,

·         το ποσό των εξόδων παραγωγής και διάθεσης των εμπορευμάτων, των εξόδων διαχείρισης,

·         κάθε επιχειρηματική δαπάνη και γενικά κάθε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα αυτών.

Ακόμα, διαθέσιμα στοιχεία θεωρούνται τα στοιχεία και πληροφορίες που μπορούν να αντληθούν από τρίτες πηγές, τα οποία αφορούν τον φορολογούμενο.» ( Ε 2015/2020)

[ 2] Χρησιμοποιούν έμμεσες μεθόδους ελέγχου

(Άρθρο 27 του Ν. 4174/2013) Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να προβαίνει σε εκτιμώμενο, διορθωτικό ή προληπτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και με την εφαρμογή μιας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου:

Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης

Περιγραφή της Μεθόδου

Ερμηνευτικές

α) της αρχής των αναλογιών,

Με την μέθοδο αυτή προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι εκροές και τα φορολογητέα κέρδη του ελεγχόμενου προσώπου βάσει αναλογιών και ιδίως, του περιθωρίου μικτού κέρδους.

Α.1008/2020 – Ε.2016/2020

β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου,

Η τεχνική προσδιορίζει τη φορολογητέα ύλη αναλύοντας τα έσοδα (φορολογητέα και μη), τις αγορές και δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές και οικογενειακές) και τις αυξήσεις και μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων (επαγγελματικών, ατομικών και οικογενειακών) του φορολογούμενου φυσικού προσώπου.

ΠΟΛ.1050/17.2.2014 – (*)

γ) της καθαρής θέσης του φορολογούμενου,

Η τεχνική αυτή αναδημιουργεί το οικονομικό ιστορικό του φορολογούμενου φυσικού προσώπου και προσδιορίζει φορολογητέα ύλη, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα διαθέσιμα κεφάλαια προσωπικά, οικογενειακά, επαγγελματικά, τις διάφορες απαιτήσεις προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές (ενεργητικό), τις υποχρεώσεις προσωπικές, οικογενειακές ή επαγγελματικές (παθητικό), τις ατομικές, οικογενειακές και επαγγελματικές δαπάνες ως και τα εισοδήματα από λοιπές πηγές (ατομικά και οικογενειακά).

ΠΟΛ.1050/17.2.2014 – (*)

δ) της σχέσης της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών και

Με την μέθοδο αυτή προσδιορίζονται τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα αξιοποιώντας τη σχέση της τιμής πώλησης προς το συνολικό όγκο κύκλου εργασιών.

Α.1008/2020 – Ε.2016/2020

ε) του ύψους των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά.

Η τεχνική αυτή προσδιορίζει φορολογητέα ύλη παρακολουθώντας την κίνηση των (διαθεσίμων) κεφαλαίων του φορολογούμενου, του/της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών, είτε με την κατάθεση αυτών σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς είτε με την ανάλωση τους σε διάφορες συναλλαγές με χρήση μετρητών. Αναλύει τις συνολικές καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς, τα διαθέσιμα, τις αγορές και δαπάνες σε μετρητά τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο κατά τη διάρκεια της ελεγχομένης φορολογικής περιόδου και τα συγκρίνει με τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα.

ΠΟΛ.1050/17.2.2014 – (*)

(*) Όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1094/7.4.2014. Βλέπε και ΠΟΛ.1259/22.12.2014 “Παροχή οδηγιών για τον τρόπο εφαρμογής της ΠΟΛ 1050/17.02.2014.”

Επισήμανση

Τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως αυτά προσδιορίζονται με βάση τις έμμεσες τεχνικές της παρούσας απόφασης, λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των τυχόν οφειλόμενων λοιπών φόρων, τελών και εισφορών, που προκύπτουν για τις λοιπές φορολογίες. Ο προσδιορισμός διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες για κάθε φορολογία διατάξεις.
Ειδικότερα για το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), όταν τα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα που προσδιορίζονται με τη χρήση των ανωτέρω έμμεσων μεθόδων αποδεδειγμένα αφορούν αγαθά και υπηρεσίες για τα οποία εφαρμόζεται συγκεκριμένος συντελεστής Φ.Π.Α., τότε το ποσό της διαφοράς των εσόδων, προστίθεται στις φορολογητέες εκροές του συγκεκριμένου αυτού συντελεστή Φ.Π.Α.

Συμπεράσματα

(1)                           Ξέρεις να κλέψεις; Ξέρω. Ξέρεις να κρυφτείς; Όχι . ……

(2)                           Όλος εκρυβότανε κι΄ ο «πισινός» του φαινότανε …

(3)                           Ένα κιλό καφές, πόσους καφέδες βγάζει ;

(4)                           Ένα κιλό κρέας, πόσα σουβλάκια (καλαμάκια) βγάζει ;

(5)                           «Όλο το «παιχνίδι» των ελέγχων θα παιχτεί με τις «μεθόδους », αυτές» ( είπαν στο «Καφενείο» )

Τέλος δείτε τα σχετικά άρθρα :

α)  Mέθοδος προσδιορισμού εσόδων με έμμεσες μεθόδους ελέγχου – Άρθρο 28 ν. 4172/2013

Νασόπουλος Α. Αντώνιος, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός

β)  Πρωτογενείς καταθέσεις και εμβάσματα – Έμμεσες τεχνικές ελέγχου

του Γεώργιου Σπ. Ευσταθόπουλου δικηγόρου

γ) Φορολογικός έλεγχος μέσω νέων τεχνικών

του Γιώργου Δαλιάνη, με τη συνεργασία του Γιάννη Αρτσίτα

δ) Μέθοδοι έμμεσων τεχνικών ελέγχου

του Γιώργου Σταματίου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

ε) Οι νέες μέθοδοι έμμεσων τεχνικών ελέγχου μέσα από μια πρακτική εφαρμογή

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/47382/to-sxolio-ths-deyteras-ta-koympia-ths-alexainas