Skip to main content Skip to search

News

ΕΣΠΑ Μακεδονία 2024 – 2 Προγράμματα

1ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» του Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021 – 2027 – >

 • με υποβολές από 22/1 έως 22/5/2024
 • Επένδυση από 60.000€ έως 400.000€ και όχι μεγαλύτερη από το 2πλάσιο του τζίρου
 • Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται έως 45%

με ΣΤΟΧΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Μια εξ αυτών αφορά τον Τομέα S3: Ψηφιακές Τεχνολογίες 3.1. Περιφερειακή Απόληξη: Ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας Περιοχές Παρέμβασης:

3.1.1. Τεχνολογίες διαχείρισης περιεχομένου και πληροφοριών: ανοιχτά, μεγάλου όγκου, δεδομένα (open data, big data), ανάλυση δεδομένων υψηλής απόδοσης, προηγμένες τεχνολογίες τρισδιάστατης μοντελοποίησης, προηγμένο ψυχαγωγικό λογισμικό και καινοτόμες τεχνολογίες παιγνίων και τεχνικών (gamification), τεχνολογίες επαυξημένης, εικονικής και μεικτής πραγματικότητας, τεχνολογίες επιτήρησης, κοινοί χώροι/τόποι δεδομένων (common data spaces) και διαδικτυακές πλατφόρμες συνεργασίας (digital platforms).

.1.2. Εξαρτήματα και συστήματα: νανο-μικροηλεκτρονική και ενσωματωμένα συστήματα, σισθητήρες (MEMS – Microelectromechanical systems), ψηφιακά ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά και ενσωματωμένα συστήματα διαχείρισης ήχου, βίντεο και εικόνας, συστήματα και εργαλεία ηλεκτρονικής ασφάλειας, συστήματα και εργαλεία

Σημαντικές Προϋποθέσεις:

 • Κάθε επενδυτικό σχέδιο, για να είναι επιλέξιμο, θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέεται με μια Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) (όπως πχ του ανωτέρω στόχου) και οι δαπάνες που θα περιληφθούν σε αυτό να εξυπηρετούν τις παρακάτω περιοχές παρέμβασης της κάθε απόληξης (η συνθήκη αυτή αποτελεί βασική προϋπόθεση ένταξης μιας πράξης στη Δράση,
 • 2 κλεισμένες χρήσεις
 • 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των πρώτων δώδεκα (12) μηνών

Βαθμολογικά κριτήρια:

 • 1 Διαθέσιμα κεφάλαια σε σχέση με το Επενδυτικό Σχέδιο 30 %
 • 2 Ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών κατά την τελευταία 2ετία 30 %
 • 3 Ποσοστό αποτελεσμάτων προ φόρων- τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) προς τον κύκλο εργασιών κατά την τελευταία 2ετία 30 %
 • 4 Ύπαρξη κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας/πατέντας που σχετίζεται με το επιχειρηματικό σχέδιο 10%

2ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Δράση «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης», με προϋπολογισμό 30.000.000 ευρώ και δικαιούχους υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

 • Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από €20.000 έως €100.000,
 • με το ποσοστό ενίσχυσης να ανέρχεται στο 70%.
 • Αιτήσεις από 8η Φεβρουαρίου 2024 με καταληκτική ημερομηνία την 8η Απριλίου 2024.

Με ΣΤΟΧΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων και πληροφοριών

Έξυπνα δίκτυα & Υπηρεσίες Τεχνητή Νοημοσύνη (TN)

Αλληλεπίδραση ανθρώπων & μηχανών Έξυπνη,

ψηφιοποιημένη βιομηχανία και μεταποίηση

Ρομποτική Εξαρτήματα και συστήματα

Ασφάλεια σε Ψηφιακό περιβάλλον και Κατανεμημένα έμπιστα συστήματα δεδομένων, εγγραφών και συναλλαγών

Κβαντικοί υπολογιστές και κβαντικές τεχνολογίες

Σημαντικές Προϋποθέσεις:

 • αποδεικτικά διαθεσιμότητας κεφαλαίων σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του Συνολικού Π/Υ του Επενδυτικού Σχεδίου
 • δαπάνες που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας, σε ποσοστό τουλάχιστον 30%
 • αύξηση της απασχόλησης κατά την διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, η οποία εφόσον διατηρηθεί για ένα έτος θα προσαυξήσει τις Ε.Μ.Ε.κατά τουλάχιστον μια (1) μονάδα (σε σχέση με την απασχόληση του έτους 2023).

Βαθμολογικά κριτήρια:

1 Διαθέσιμα Κεφάλαια σε σχέση με τον Συνολικό Π/Υ του Επενδυτικού Σχεδίου 30%

2 Ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών κατά την τελευταία 2ετία 10 %

3 Λειτουργική Κερδοφορία Επιχείρησης – Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων σε σχέση με Κύκλο Εργασιών κατά την τελευταία 2ετία 10 %

4 Συνάφεια Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021- 2027 10 %

5 Αριθμός Εργαζομένων της Επιχείρησης (ΕΜΕ Μισθωτής Εργασίας) 10 %

6 Αύξηση απασχόλησης (ΕΜΕ Μισθωτής Εργασίας) 30%

ΔΕΙΤΕ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Read more

ΝΕΟ ΕΣΠΑ: 45%+ Επιδότηση για επενδύσεις έως 400.000€ – ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΩΣ 29/2/2024

Η νέα επιδότηση έχει 2 υποπρογράμματα:

 • Το πρώτο επιχορηγεί ενοικιαζομενα δωμάτια, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία, camping και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ όμως προς το παρόν τα σκάφη.
 • Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά τις περισσότερες επιχειρήσεις Μεταποίηση , ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ & Υπηρεσίες
  ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΜΩΣ Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ !

ΑΦΟΡΑ:
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ή ΝΕΕΣ, κάτω του 12μήνου λειτουργίας.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:

Το κόστος για την προ βαθμολόγηση και τον έλεγχο της επιλεξιμότητας δεν θα χρεωθεί και θα παρέχεται  ΔΩΡΕΑΝ ! Αν ενδιαφέρεστε να υποβάλλετε πρόταση καλέστε μας να σας ενημερώσουμε ανά περίπτωση για το κόστος του φακέλου της πρότασης.

Αναλυτικότερα τα 2 προγράμματα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 2023
Σύνοψη Αφορά Υπό σύσταση ή με έναρξη μετά τις 18/12/2022 (λιγότερο από 12μήνες λειτουργίας)
σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία, camping και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις
*ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ και δεν επιδοτούνται τα σκάφη,
*ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΥΚΟΝΟΥ & ΘΗΡΑΣ (ναι όμως η Θηρασία).

‘Αν η επένδυση γίνει σε καταλύματα οι ελάχιστες προϋποθέσεις είναι:
* ‘Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα * κατηγορία 4 κλειδιά και άνω * Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες (πχ 6 δίκλινα δωμάτια)
* Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (βίλες) * Ελάχιστος Αριθμός Τρεις (3) * θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.
* Ξενοδοχεία 4 * αστέρων και άνω * με 12 κλίνες και άνω – ή σε παραδοσιακά κτίσματα εναλλακτικά
* Camping 3* αστέρων και άνω
Ύψος επιδότησης * ‘Επιδότηση  45%  
* +10% bonus  επιδότησης αν η ίδρυση γίνει σε πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή ή απομακρυσμένη περιοχή
* +5% bonus επιδότησης αν απασχολήσει τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ προσωπικού, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
*Mimimum επένδυσης από €80.000 έως maximum €400.000.
* πηγή χρηματοδότησης DeMinimis έως 200χιλ συνολικά το 2022, 2023 και το 2024
*Αττική και Νότιο Αιγαίο 35 εκατ € συνεπώς περίπου επαρκούν για 250 εγκρίσεις περίπου.
Συνεπώς ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ και ανάγκη για υψηλή βαθμολογία πρότασης
Σημαντικές προϋποθέσεις *Οπωσδήποτε θα πρέπει να εμφανίσουν διαθέσιμα χρήματα /κεφάλαια (μέσο όρο μηνός) ή δάνειο με ύψος τουλάχιστον στο 33% της επένδυσης (60% της ιδίας συμμετοχής).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προτάσεις χωρίς ιδία κεφάλαια που να πλησιάζουν το 55% της επένδυσης δεν θα επιτυγχάνουν επαρκείς πιθανότητες επιτυχίας λόγω χαμηλής  βαθμολογίας.
*ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ όσοι έχουν ήδη ποσοστό συμμετοχής σε επιχείρηση με όμοια δραστηριότητα και απαγορεύεται πολλαπλές αιτήσεις με τον ίδιο μέτοχο
* Να έχουν αποδεικτικά στοιχεία για την δική τους συμμετοχή στην επένδυση (πχ τραπεζικές καταθέσεις) .
* Πρέπει να έχουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ κατά την υποβολή η και αργότερα
*Απαγορεύεται η αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης έως και την οριστική εκταμίευση ολοκλήρωσης του έργου
*Υποχρεωτική η προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
*Απαγορεύεται η συστέγαση και η έδρα σε σπίτι
Κριτήρια Βαθμολογίας Οι επιχορηγήσεις θα δοθούν με σειρά βαθμολογικής κατάταξης μέχρι την εξάντληση των κονδυλίων με ελάχιστη βαθμολογία το 70.

Τα κριτήρια βαθμολογίας είναι:
* Υψος Ιδίων Κεφάλαια εταίρων  — ΒΑΡΥΤΗΤΑ 49% – max score διαθέσιμα κοντά στο 55% της επένδυσης = ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
* Επαγγελματική Εμπειρία Μ.Όρος έως 3 εταίρων / μετόχων  — ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3% – max score πάνω από 10 έτη
* Σπουδές σχετικές με την επένδυση Μ.Όρος έως 3 εταίρων / μετόχων  — ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3% – max score πτυχίο μετά το λύκειο
* Συμφωνητικά για καινοτομία, χάρτη εξωστρέφειας, συνεργασία για Ε&Α κλπ – ΒΑΡΥΤΗΤΑ 10% -max score αν ναι
* Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου – κρίση αξιολογητή– ΒΑΡΥΤΗΤΑ 11% – max score πλήρη συμπλήρωση ερωτηματολόγιου
* Οικονομική Μελέτη Βιωσιμότητας – κρίση αξιολογητή– ΒΑΡΥΤΗΤΑ 11% – max score πλήρη αιτιολόγηση εσόδων εξόδων 1 +5ετη
* Εφικτότητα Χρονοδιαγράμματος – κρίση αξιολογητή– ΒΑΡΥΤΗΤΑ 5% – max score αντίστρόφως ανάλογο της πολυπλοκότητας και των ολοκληρωμένων αδειοδοτήσεων
*Ωριμότητα σχεδίου ως προς την οικοδομική άδεια — ΒΑΡΥΤΗΤΑ 7% – max score αν Προσκομίζεται η οικοδομική άδεια ή δεν απαιτείται
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ *ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ υποβολών έως 29/2/2024
*’Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών= 18/12/2023.
*Η διάρκεια υλοποίησης μετά την έγκριση θα είναι  24 μήνες.
Λοιπά χρήσιμα *Υποχρέωση για μη παύση και πραγματική λειτουργία για 3 έτη μετά την ολοκλήρωση
* Δεν θα επιτρέπεται η αλλαγή δραστηριότητας από  Καταλύματα σε Λοιπές τουριστικές δραστηριότητες (πχ ενοικίαση αυτοκινήτων ή τουριστικά γραφεία) και το αντίστροφο.
*Δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών- οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού δύναται να απορίψει την πρόταση.
*Δυνατότητα για προκαταβολή ύψους περίπου 18% του έργου (40% της επιδότησης) μέσω προσκόμισης εγγυητικής επιστολής
Τι δαπάνες μπορείτε να κάνετε: “* Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος – ΟΡΙΟ ΕΩΣ 80% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
** Σε περίπτωση ανέγερσης: Να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, ή  ανώτερο έγγραφο πριν την υποβολή της πρότασης. Να προσκομίσουν κατόψεις και Βεβαιώσεις Χρήσης Γης.
* Μηχανήματα – Εξοπλισμός (περιλαμβάνονται και αυτοκίνητα γραφείων μίσθωσης αυτοκινήτων) -Εξαρτήματα έως το 10% της μηχανής(όχι αναλώσιμα)
* Ενεργειακός Εξοπλισμός
* Ψηφιακός Εξοπλισμός -ΕΩΣ 10.000€  ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ tablets και κινητά τηλέφωνα.
* Λοιπός Εξοπλισμός πχ έπιπλα-ΕΩΣ 10.000€
—- οι ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΑΠΑΝΕΣ θα πρέπει να είναι ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟ 50% της επένδυσης —————
* Μεταφορικά Μέσα -ΕΩΣ 50.000€ – μόνο ηλεκτρικά και μόνο Επαγγελματικά ή μικτής χρήσης- όχι επιβατικά Ι.Χ.
* Λογισμικό ή web page e-shop -ΕΩΣ 10.000€ – ιστοσελίδα υποχρεωτικά συμβατή με ΑΜΕΑ, 2 γλώσσες, mobile ready.
* Cloud συνδρομητικές εφαρμογές ή Παραμετροποίηση εφαρμογών (έως 40% του λογισμικού) -ΕΩΣ 5.000€
* ISO -ΕΩΣ 3.000€
*Τεχνικές Μελέτες και Συμβουλευτικές υπηρεσίες -ΕΩΣ 30.000€ ΣΥΝΟΛΙΚΑ αλλα και επιμέρους ως εξής:
** Φοροτεχνικές & Νομικές υπηρεσίες ίδρυσης όχι συνδρομητικές -ΕΩΣ 3.000€
** Υποβολή πρότασης ΕΣΠΑ και παρακολούθηση σχεδίου  -ΕΩΣ 10.000€
*Διαφήμιση σε Social Media (Fb Google κλπ), εμπορικές εκθέσεις, διαφήμιση στο internet ή στο τύπο -ΕΩΣ 10.000€ -όχι ραδιόφωνο ή τηλεόραση
* Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
* Έμμεσες δαπάνες (=αυτόματο bonus 7% επί των υπόλοιπων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

*Κάθε δαπάνη άνω των 50.000€ απαιτεί υποχρεωτικά 2 τουλάχιστον προσφορές

ΤΟ 2ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
   
  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 2023
Σύνοψη Αφορά Υπό σύσταση ή με έναρξη μετά τις 18/12/2022 (λιγότερο από 12μήνες λειτουργίας)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ: Μεταποίηση, Υπηρεσίες και Χονδρεμπόριο,
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ  Η ΕΣΤΙΑΣΗ , ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, Η ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ !
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ τα franchise
Ύψος επιδότησης * ‘Επιδότηση  45%  
* +10% bonus  επιδότησης αν η ίδρυση γίνει σε πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή ή απομακρυσμένη περιοχή
* +5% bonus επιδότησης αν απασχολήσει τουλάχιστον 1 ΕΜΕ προσωπικού, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
* Mimimum επένδυσης από €30.000 έως maximum €400.000.
* πηγή χρηματοδότησης DeMinimis έως 200χιλ συνολικά το 2022, 2023 και το 2024
*Αττική και Νότιο Αιγαίο 42 εκατ € συνεπώς περίπου επαρκούν για 500 εγκρίσεις περίπου.
Συνεπώς ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ και ανάγκη για υψηλή βαθμολογία πρότασης
Σημαντικές προϋποθέσεις *Οπωσδήποτε θα πρέπει να εμφανίσουν διαθέσιμα χρήματα  (μέσο όρο μηνός) ή δάνειο με ύψος τουλάχιστον στο 33% της επένδυσης (60% της ιδίας συμμετοχής)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προτάσεις χωρίς ιδία κεφάλαια που να πλησιάζουν το 55% της επένδυσης δεν θα επιτυγχάνουν επαρκείς πιθανότητες επιτυχίας λόγω χαμηλής  βαθμολογίας.
*
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ να συμμετάσχουν όσοι έχουν ήδη ποσοστό συμμετοχής σε επιχείρηση με όμοια δραστηριότητα, απαγορεύεται οι πολλαπλές αιτήσεις με τον ίδιο μέτοχο
* Πρέπει να έχουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ κατά την υποβολή η και αργότερα
* Να έχουν αποδεικτικά στοιχεία για την δική τους συμμετοχή στην επένδυση (πχ τραπεζικές καταθέσεις) .
*Απαγορεύεται η αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης έως και την οριστική εκταμίευση ολοκλήρωσης του έργου
*Υποχρεωτική η προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
*Απαγορεύεται η συστέγαση και η έδρα σε σπίτι
Κριτήρια Βαθμολογίας Οι επιχορηγήσεις θα δοθούν με σειρά βαθμολογικής κατάταξης μέχρι την εξάντληση των κονδυλίων με ελάχιστη βαθμολογία το 70.

Τα κριτήρια βαθμολογίας είναι:
* Υψος Ιδίων Κεφάλαια εταίρων  — ΒΑΡΥΤΗΤΑ 49% – max score διαθέσιμα κοντά στο 55% της επένδυσης = ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
* Επαγγελματική Εμπειρία Μ.Όρος έως 3 εταίρων / μετόχων  — ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3% – max score πάνω από 10 έτη
* Σπουδές σχετικές με την επένδυση Μ.Όρος έως 3 εταίρων / μετόχων  — ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3% – max score πτυχίο μετά το λύκειο
* Συμφωνητικά για καινοτομία, χάρτη εξωστρέφειας, συνεργασία για Ε&Α κλπ – ΒΑΡΥΤΗΤΑ 10% -max score αν ναι
* Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου – κρίση αξιολογητή– ΒΑΡΥΤΗΤΑ 11% – max score πλήρη συμπλήρωση ερωτηματολόγιου
* Οικονομική Μελέτη Βιωσιμότητας – κρίση αξιολογητή– ΒΑΡΥΤΗΤΑ 11% – max score πλήρη αιτιολόγηση εσόδων εξόδων 1 +5ετη
* Εφικτότητα Χρονοδιαγράμματος – κρίση αξιολογητή– ΒΑΡΥΤΗΤΑ 5% – max score αντίστρόφως ανάλογο της πολυπλοκότητας και των ολοκληρωμένων αδειοδοτήσεων
*Ωριμότητα σχεδίου ως προς την οικοδομική άδεια — ΒΑΡΥΤΗΤΑ 7% – max score αν Προσκομίζεται η οικοδομική άδεια ή δεν απαιτείται
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ *ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ υποβολών έως 29/2/2024
*’Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών = 18/12/2023.
*Η διάρκεια υλοποίησης μετά την έγκριση θα είναι  24 μήνες.
Λοιπά χρήσιμα *Υποχρέωση για μη παύση και πραγματική λειτουργία για 3 έτη μετά την ολοκλήρωση
* Δεν θα επιτρέπεται η αλλαγή δραστηριότητας από ΚΑΔ Μεταποίησης σε ΚΑΔ Υπηρεσιών και το αντίστροφο.
*Δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών- οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού δύναται να απορίψει την πρόταση.
*Δυνατότητα για προκαταβολή ύψους περίπου 18% του έργου (40% της επιδότησης) μέσω προσκόμισης εγγυητικής επιστολής
Τι δαπάνες μπορείτε να κάνετε: “* Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος – ΟΡΙΟ ΕΩΣ 80% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
** Σε περίπτωση ανέγερσης: Να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, ή  ανώτερο έγγραφο πριν τις 18/12/2023. Να προσκομίσουν κατόψεις και Βεβαιώσεις Χρήσης Γης.
* Μηχανήματα – Εξοπλισμός (περιλαμβάνονται και αυτοκίνητα γραφείων μίσθωσης αυτοκινήτων) -Εξαρτήματα έως το 10% της μηχανής(όχι αναλώσιμα)
* Ενεργειακός Εξοπλισμός
* Ψηφιακός Εξοπλισμός -ΕΩΣ 10.000€  ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ tablets και κινητά τηλέφωνα.
* Λοιπός Εξοπλισμός πχ έπιπλα-ΕΩΣ 10.000€
—- οι ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΑΠΑΝΕΣ θα πρέπει να είναι ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟ 50% της επένδυσης —————
* Μεταφορικά Μέσα -ΕΩΣ 50.000€ – μόνο ηλεκτρικά και μόνο Επαγγελματικά ή μικτής χρήσης- όχι επιβατικά Ι.Χ.
* Λογισμικό ή web page e-shop -ΕΩΣ 10.000€ – ιστοσελίδα υποχρεωτικά συμβατή με ΑΜΕΑ, 2 γλώσσες, mobile ready.
* Cloud συνδρομητικές εφαρμογές ή Παραμετροποίηση εφαρμογών (έως 40% του λογισμικού) -ΕΩΣ 5.000€
* ISO -ΕΩΣ 3.000€
*Τεχνικές Μελέτες και Συμβουλευτικές υπηρεσίες -ΕΩΣ 30.000€ ΣΥΝΟΛΙΚΑ αλλα και επιμέρους ως εξής:
** Φοροτεχνικές & Νομικές υπηρεσίες ίδρυσης όχι συνδρομητικές -ΕΩΣ 3.000€
** Υποβολή πρότασης ΕΣΠΑ και παρακολούθηση σχεδίου  -ΕΩΣ 10.000€
*Διαφήμιση σε Social Media (Fb Google κλπ), εμπορικές εκθέσεις, διαφήμιση στο internet ή στο τύπο -ΕΩΣ 10.000€ -όχι ραδιόφωνο ή τηλεόραση
*Λογότυπο εταιρική ταυτότητα-ΕΩΣ 20.000€
* Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
* Έμμεσες δαπάνες (=αυτόματο bonus 7% επί των υπόλοιπων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

*Κάθε δαπάνη άνω των 50.000€ απαιτεί υποχρεωτικά 2 τουλάχιστον προσφορές

Αναλυτικότερα:

Καλέστε μας για πληροφορίες 210 5023300 – 210 5018001

Read more

2 Χρυσά βραβεία στα Accounting Awards 2022

Αγαπητοί συνεργάτες,

Με μεγάλη υπερηφάνεια και χαρά σας ενημερώνουμε για τη νέα διπλή βράβευση της εταιρείας μας στον διαγωνισμό για τη βράβευση των καλύτερων λογιστικών γραφείων 2022.

Η εταιρεία μας κέρδισε το ΧΡΥΣΟ βραβείο σε 2 κατηγορίες:

 • «Λογιστικές υπηρεσίες στην Αττική»  
 • «Οικονομοτεχνικές Υπηρεσίες».

Η αναγνώριση αυτή επιβραβεύει την καθημερινή ομαδική προσπάθεια μας, ενώ παράλληλα, αποτελεί κίνητρο, ώστε να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στις υψηλές προδιαγραφές υπηρεσιών που προσφέρουμε στους συνεργάτες μας και μας αναδεικνύουν σε μια εκ των κορυφαίων Λογιστικών και Συμβουλευτικών επιχειρήσεων.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας.

Read more

MyData Οδηγίες Οκτώβριος 2021

Από 1.10.2021 στην πλατφόρμα mydata διαβιβάζουν τα παραστατικά εσόδων τους : α) Επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία (Γ κατηγορίας) με τζίρο άνω των 50.000 € και β) Επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία (Β κατηγορίας) με τζίρο άνω των 100.000

Read more