1ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» του Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021 – 2027 – >

 • με υποβολές από 22/1 έως 22/5/2024
 • Επένδυση από 60.000€ έως 400.000€ και όχι μεγαλύτερη από το 2πλάσιο του τζίρου
 • Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται έως 45%

με ΣΤΟΧΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Μια εξ αυτών αφορά τον Τομέα S3: Ψηφιακές Τεχνολογίες 3.1. Περιφερειακή Απόληξη: Ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας Περιοχές Παρέμβασης:

3.1.1. Τεχνολογίες διαχείρισης περιεχομένου και πληροφοριών: ανοιχτά, μεγάλου όγκου, δεδομένα (open data, big data), ανάλυση δεδομένων υψηλής απόδοσης, προηγμένες τεχνολογίες τρισδιάστατης μοντελοποίησης, προηγμένο ψυχαγωγικό λογισμικό και καινοτόμες τεχνολογίες παιγνίων και τεχνικών (gamification), τεχνολογίες επαυξημένης, εικονικής και μεικτής πραγματικότητας, τεχνολογίες επιτήρησης, κοινοί χώροι/τόποι δεδομένων (common data spaces) και διαδικτυακές πλατφόρμες συνεργασίας (digital platforms).

.1.2. Εξαρτήματα και συστήματα: νανο-μικροηλεκτρονική και ενσωματωμένα συστήματα, σισθητήρες (MEMS – Microelectromechanical systems), ψηφιακά ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά και ενσωματωμένα συστήματα διαχείρισης ήχου, βίντεο και εικόνας, συστήματα και εργαλεία ηλεκτρονικής ασφάλειας, συστήματα και εργαλεία

Σημαντικές Προϋποθέσεις:

 • Κάθε επενδυτικό σχέδιο, για να είναι επιλέξιμο, θα πρέπει τεκμηριωμένα να συνδέεται με μια Περιφερειακή Απόληξη των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (S3) (όπως πχ του ανωτέρω στόχου) και οι δαπάνες που θα περιληφθούν σε αυτό να εξυπηρετούν τις παρακάτω περιοχές παρέμβασης της κάθε απόληξης (η συνθήκη αυτή αποτελεί βασική προϋπόθεση ένταξης μιας πράξης στη Δράση,
 • 2 κλεισμένες χρήσεις
 • 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός των πρώτων δώδεκα (12) μηνών

Βαθμολογικά κριτήρια:

 • 1 Διαθέσιμα κεφάλαια σε σχέση με το Επενδυτικό Σχέδιο 30 %
 • 2 Ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών κατά την τελευταία 2ετία 30 %
 • 3 Ποσοστό αποτελεσμάτων προ φόρων- τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) προς τον κύκλο εργασιών κατά την τελευταία 2ετία 30 %
 • 4 Ύπαρξη κατοχυρωμένης ευρεσιτεχνίας/πατέντας που σχετίζεται με το επιχειρηματικό σχέδιο 10%

2ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Δράση «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης», με προϋπολογισμό 30.000.000 ευρώ και δικαιούχους υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

 • Τα επενδυτικά σχέδια αφορούν επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από €20.000 έως €100.000,
 • με το ποσοστό ενίσχυσης να ανέρχεται στο 70%.
 • Αιτήσεις από 8η Φεβρουαρίου 2024 με καταληκτική ημερομηνία την 8η Απριλίου 2024.

Με ΣΤΟΧΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων και πληροφοριών

Έξυπνα δίκτυα & Υπηρεσίες Τεχνητή Νοημοσύνη (TN)

Αλληλεπίδραση ανθρώπων & μηχανών Έξυπνη,

ψηφιοποιημένη βιομηχανία και μεταποίηση

Ρομποτική Εξαρτήματα και συστήματα

Ασφάλεια σε Ψηφιακό περιβάλλον και Κατανεμημένα έμπιστα συστήματα δεδομένων, εγγραφών και συναλλαγών

Κβαντικοί υπολογιστές και κβαντικές τεχνολογίες

Σημαντικές Προϋποθέσεις:

 • αποδεικτικά διαθεσιμότητας κεφαλαίων σε ποσοστό τουλάχιστον 30% του Συνολικού Π/Υ του Επενδυτικού Σχεδίου
 • δαπάνες που συμβάλλουν στην Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας, σε ποσοστό τουλάχιστον 30%
 • αύξηση της απασχόλησης κατά την διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης, η οποία εφόσον διατηρηθεί για ένα έτος θα προσαυξήσει τις Ε.Μ.Ε.κατά τουλάχιστον μια (1) μονάδα (σε σχέση με την απασχόληση του έτους 2023).

Βαθμολογικά κριτήρια:

1 Διαθέσιμα Κεφάλαια σε σχέση με τον Συνολικό Π/Υ του Επενδυτικού Σχεδίου 30%

2 Ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών κατά την τελευταία 2ετία 10 %

3 Λειτουργική Κερδοφορία Επιχείρησης – Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων σε σχέση με Κύκλο Εργασιών κατά την τελευταία 2ετία 10 %

4 Συνάφεια Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021- 2027 10 %

5 Αριθμός Εργαζομένων της Επιχείρησης (ΕΜΕ Μισθωτής Εργασίας) 10 %

6 Αύξηση απασχόλησης (ΕΜΕ Μισθωτής Εργασίας) 30%

ΔΕΙΤΕ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΤΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: