ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΕΩΣ 29/2/2024

Η νέα επιδότηση έχει 2 υποπρογράμματα:

  • Το πρώτο επιχορηγεί ενοικιαζομενα δωμάτια, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία, camping και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ όμως προς το παρόν τα σκάφη.
  • Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά τις περισσότερες επιχειρήσεις Μεταποίηση , ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ & Υπηρεσίες
    ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΜΩΣ Η ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ !

ΑΦΟΡΑ:
ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ή ΝΕΕΣ, κάτω του 12μήνου λειτουργίας.

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΒΑΘΜΟΛΟΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:

Το κόστος για την προ βαθμολόγηση και τον έλεγχο της επιλεξιμότητας δεν θα χρεωθεί και θα παρέχεται  ΔΩΡΕΑΝ ! Αν ενδιαφέρεστε να υποβάλλετε πρόταση καλέστε μας να σας ενημερώσουμε ανά περίπτωση για το κόστος του φακέλου της πρότασης.

Αναλυτικότερα τα 2 προγράμματα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 2023
Σύνοψη Αφορά Υπό σύσταση ή με έναρξη μετά τις 18/12/2022 (λιγότερο από 12μήνες λειτουργίας)
σε ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία, camping και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις
*ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ και δεν επιδοτούνται τα σκάφη,
*ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΥΚΟΝΟΥ & ΘΗΡΑΣ (ναι όμως η Θηρασία).

‘Αν η επένδυση γίνει σε καταλύματα οι ελάχιστες προϋποθέσεις είναι:
* ‘Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα * κατηγορία 4 κλειδιά και άνω * Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες (πχ 6 δίκλινα δωμάτια)
* Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (βίλες) * Ελάχιστος Αριθμός Τρεις (3) * θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.
* Ξενοδοχεία 4 * αστέρων και άνω * με 12 κλίνες και άνω – ή σε παραδοσιακά κτίσματα εναλλακτικά
* Camping 3* αστέρων και άνω
Ύψος επιδότησης * ‘Επιδότηση  45%  
* +10% bonus  επιδότησης αν η ίδρυση γίνει σε πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή ή απομακρυσμένη περιοχή
* +5% bonus επιδότησης αν απασχολήσει τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ προσωπικού, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
*Mimimum επένδυσης από €80.000 έως maximum €400.000.
* πηγή χρηματοδότησης DeMinimis έως 200χιλ συνολικά το 2022, 2023 και το 2024
*Αττική και Νότιο Αιγαίο 35 εκατ € συνεπώς περίπου επαρκούν για 250 εγκρίσεις περίπου.
Συνεπώς ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ και ανάγκη για υψηλή βαθμολογία πρότασης
Σημαντικές προϋποθέσεις *Οπωσδήποτε θα πρέπει να εμφανίσουν διαθέσιμα χρήματα /κεφάλαια (μέσο όρο μηνός) ή δάνειο με ύψος τουλάχιστον στο 33% της επένδυσης (60% της ιδίας συμμετοχής).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προτάσεις χωρίς ιδία κεφάλαια που να πλησιάζουν το 55% της επένδυσης δεν θα επιτυγχάνουν επαρκείς πιθανότητες επιτυχίας λόγω χαμηλής  βαθμολογίας.
*ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ όσοι έχουν ήδη ποσοστό συμμετοχής σε επιχείρηση με όμοια δραστηριότητα και απαγορεύεται πολλαπλές αιτήσεις με τον ίδιο μέτοχο
* Να έχουν αποδεικτικά στοιχεία για την δική τους συμμετοχή στην επένδυση (πχ τραπεζικές καταθέσεις) .
* Πρέπει να έχουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ κατά την υποβολή η και αργότερα
*Απαγορεύεται η αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης έως και την οριστική εκταμίευση ολοκλήρωσης του έργου
*Υποχρεωτική η προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
*Απαγορεύεται η συστέγαση και η έδρα σε σπίτι
Κριτήρια Βαθμολογίας Οι επιχορηγήσεις θα δοθούν με σειρά βαθμολογικής κατάταξης μέχρι την εξάντληση των κονδυλίων με ελάχιστη βαθμολογία το 70.

Τα κριτήρια βαθμολογίας είναι:
* Υψος Ιδίων Κεφάλαια εταίρων  — ΒΑΡΥΤΗΤΑ 49% – max score διαθέσιμα κοντά στο 55% της επένδυσης = ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
* Επαγγελματική Εμπειρία Μ.Όρος έως 3 εταίρων / μετόχων  — ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3% – max score πάνω από 10 έτη
* Σπουδές σχετικές με την επένδυση Μ.Όρος έως 3 εταίρων / μετόχων  — ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3% – max score πτυχίο μετά το λύκειο
* Συμφωνητικά για καινοτομία, χάρτη εξωστρέφειας, συνεργασία για Ε&Α κλπ – ΒΑΡΥΤΗΤΑ 10% -max score αν ναι
* Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου – κρίση αξιολογητή– ΒΑΡΥΤΗΤΑ 11% – max score πλήρη συμπλήρωση ερωτηματολόγιου
* Οικονομική Μελέτη Βιωσιμότητας – κρίση αξιολογητή– ΒΑΡΥΤΗΤΑ 11% – max score πλήρη αιτιολόγηση εσόδων εξόδων 1 +5ετη
* Εφικτότητα Χρονοδιαγράμματος – κρίση αξιολογητή– ΒΑΡΥΤΗΤΑ 5% – max score αντίστρόφως ανάλογο της πολυπλοκότητας και των ολοκληρωμένων αδειοδοτήσεων
*Ωριμότητα σχεδίου ως προς την οικοδομική άδεια — ΒΑΡΥΤΗΤΑ 7% – max score αν Προσκομίζεται η οικοδομική άδεια ή δεν απαιτείται
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ *ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ υποβολών έως 29/2/2024
*’Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών= 18/12/2023.
*Η διάρκεια υλοποίησης μετά την έγκριση θα είναι  24 μήνες.
Λοιπά χρήσιμα *Υποχρέωση για μη παύση και πραγματική λειτουργία για 3 έτη μετά την ολοκλήρωση
* Δεν θα επιτρέπεται η αλλαγή δραστηριότητας από  Καταλύματα σε Λοιπές τουριστικές δραστηριότητες (πχ ενοικίαση αυτοκινήτων ή τουριστικά γραφεία) και το αντίστροφο.
*Δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών- οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού δύναται να απορίψει την πρόταση.
*Δυνατότητα για προκαταβολή ύψους περίπου 18% του έργου (40% της επιδότησης) μέσω προσκόμισης εγγυητικής επιστολής
Τι δαπάνες μπορείτε να κάνετε: “* Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος – ΟΡΙΟ ΕΩΣ 80% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
** Σε περίπτωση ανέγερσης: Να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, ή  ανώτερο έγγραφο πριν την υποβολή της πρότασης. Να προσκομίσουν κατόψεις και Βεβαιώσεις Χρήσης Γης.
* Μηχανήματα – Εξοπλισμός (περιλαμβάνονται και αυτοκίνητα γραφείων μίσθωσης αυτοκινήτων) -Εξαρτήματα έως το 10% της μηχανής(όχι αναλώσιμα)
* Ενεργειακός Εξοπλισμός
* Ψηφιακός Εξοπλισμός -ΕΩΣ 10.000€  ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ tablets και κινητά τηλέφωνα.
* Λοιπός Εξοπλισμός πχ έπιπλα-ΕΩΣ 10.000€
—- οι ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΑΠΑΝΕΣ θα πρέπει να είναι ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟ 50% της επένδυσης —————
* Μεταφορικά Μέσα -ΕΩΣ 50.000€ – μόνο ηλεκτρικά και μόνο Επαγγελματικά ή μικτής χρήσης- όχι επιβατικά Ι.Χ.
* Λογισμικό ή web page e-shop -ΕΩΣ 10.000€ – ιστοσελίδα υποχρεωτικά συμβατή με ΑΜΕΑ, 2 γλώσσες, mobile ready.
* Cloud συνδρομητικές εφαρμογές ή Παραμετροποίηση εφαρμογών (έως 40% του λογισμικού) -ΕΩΣ 5.000€
* ISO -ΕΩΣ 3.000€
*Τεχνικές Μελέτες και Συμβουλευτικές υπηρεσίες -ΕΩΣ 30.000€ ΣΥΝΟΛΙΚΑ αλλα και επιμέρους ως εξής:
** Φοροτεχνικές & Νομικές υπηρεσίες ίδρυσης όχι συνδρομητικές -ΕΩΣ 3.000€
** Υποβολή πρότασης ΕΣΠΑ και παρακολούθηση σχεδίου  -ΕΩΣ 10.000€
*Διαφήμιση σε Social Media (Fb Google κλπ), εμπορικές εκθέσεις, διαφήμιση στο internet ή στο τύπο -ΕΩΣ 10.000€ -όχι ραδιόφωνο ή τηλεόραση
* Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
* Έμμεσες δαπάνες (=αυτόματο bonus 7% επί των υπόλοιπων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

*Κάθε δαπάνη άνω των 50.000€ απαιτεί υποχρεωτικά 2 τουλάχιστον προσφορές

ΤΟ 2ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
   
  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ 2023
Σύνοψη Αφορά Υπό σύσταση ή με έναρξη μετά τις 18/12/2022 (λιγότερο από 12μήνες λειτουργίας)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ: Μεταποίηση, Υπηρεσίες και Χονδρεμπόριο,
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ  Η ΕΣΤΙΑΣΗ , ΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, Η ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ !
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ τα franchise
Ύψος επιδότησης * ‘Επιδότηση  45%  
* +10% bonus  επιδότησης αν η ίδρυση γίνει σε πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή ή απομακρυσμένη περιοχή
* +5% bonus επιδότησης αν απασχολήσει τουλάχιστον 1 ΕΜΕ προσωπικού, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
* Mimimum επένδυσης από €30.000 έως maximum €400.000.
* πηγή χρηματοδότησης DeMinimis έως 200χιλ συνολικά το 2022, 2023 και το 2024
*Αττική και Νότιο Αιγαίο 42 εκατ € συνεπώς περίπου επαρκούν για 500 εγκρίσεις περίπου.
Συνεπώς ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ και ανάγκη για υψηλή βαθμολογία πρότασης
Σημαντικές προϋποθέσεις *Οπωσδήποτε θα πρέπει να εμφανίσουν διαθέσιμα χρήματα  (μέσο όρο μηνός) ή δάνειο με ύψος τουλάχιστον στο 33% της επένδυσης (60% της ιδίας συμμετοχής)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προτάσεις χωρίς ιδία κεφάλαια που να πλησιάζουν το 55% της επένδυσης δεν θα επιτυγχάνουν επαρκείς πιθανότητες επιτυχίας λόγω χαμηλής  βαθμολογίας.
*
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ να συμμετάσχουν όσοι έχουν ήδη ποσοστό συμμετοχής σε επιχείρηση με όμοια δραστηριότητα, απαγορεύεται οι πολλαπλές αιτήσεις με τον ίδιο μέτοχο
* Πρέπει να έχουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ κατά την υποβολή η και αργότερα
* Να έχουν αποδεικτικά στοιχεία για την δική τους συμμετοχή στην επένδυση (πχ τραπεζικές καταθέσεις) .
*Απαγορεύεται η αλλαγή της εταιρικής σύνθεσης έως και την οριστική εκταμίευση ολοκλήρωσης του έργου
*Υποχρεωτική η προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
*Απαγορεύεται η συστέγαση και η έδρα σε σπίτι
Κριτήρια Βαθμολογίας Οι επιχορηγήσεις θα δοθούν με σειρά βαθμολογικής κατάταξης μέχρι την εξάντληση των κονδυλίων με ελάχιστη βαθμολογία το 70.

Τα κριτήρια βαθμολογίας είναι:
* Υψος Ιδίων Κεφάλαια εταίρων  — ΒΑΡΥΤΗΤΑ 49% – max score διαθέσιμα κοντά στο 55% της επένδυσης = ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
* Επαγγελματική Εμπειρία Μ.Όρος έως 3 εταίρων / μετόχων  — ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3% – max score πάνω από 10 έτη
* Σπουδές σχετικές με την επένδυση Μ.Όρος έως 3 εταίρων / μετόχων  — ΒΑΡΥΤΗΤΑ 3% – max score πτυχίο μετά το λύκειο
* Συμφωνητικά για καινοτομία, χάρτη εξωστρέφειας, συνεργασία για Ε&Α κλπ – ΒΑΡΥΤΗΤΑ 10% -max score αν ναι
* Περιγραφή του Επενδυτικού Σχεδίου – κρίση αξιολογητή– ΒΑΡΥΤΗΤΑ 11% – max score πλήρη συμπλήρωση ερωτηματολόγιου
* Οικονομική Μελέτη Βιωσιμότητας – κρίση αξιολογητή– ΒΑΡΥΤΗΤΑ 11% – max score πλήρη αιτιολόγηση εσόδων εξόδων 1 +5ετη
* Εφικτότητα Χρονοδιαγράμματος – κρίση αξιολογητή– ΒΑΡΥΤΗΤΑ 5% – max score αντίστρόφως ανάλογο της πολυπλοκότητας και των ολοκληρωμένων αδειοδοτήσεων
*Ωριμότητα σχεδίου ως προς την οικοδομική άδεια — ΒΑΡΥΤΗΤΑ 7% – max score αν Προσκομίζεται η οικοδομική άδεια ή δεν απαιτείται
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ *ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ υποβολών έως 29/2/2024
*’Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών = 18/12/2023.
*Η διάρκεια υλοποίησης μετά την έγκριση θα είναι  24 μήνες.
Λοιπά χρήσιμα *Υποχρέωση για μη παύση και πραγματική λειτουργία για 3 έτη μετά την ολοκλήρωση
* Δεν θα επιτρέπεται η αλλαγή δραστηριότητας από ΚΑΔ Μεταποίησης σε ΚΑΔ Υπηρεσιών και το αντίστροφο.
*Δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών- οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού δύναται να απορίψει την πρόταση.
*Δυνατότητα για προκαταβολή ύψους περίπου 18% του έργου (40% της επιδότησης) μέσω προσκόμισης εγγυητικής επιστολής
Τι δαπάνες μπορείτε να κάνετε: “* Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος – ΟΡΙΟ ΕΩΣ 80% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
** Σε περίπτωση ανέγερσης: Να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, ή  ανώτερο έγγραφο πριν τις 18/12/2023. Να προσκομίσουν κατόψεις και Βεβαιώσεις Χρήσης Γης.
* Μηχανήματα – Εξοπλισμός (περιλαμβάνονται και αυτοκίνητα γραφείων μίσθωσης αυτοκινήτων) -Εξαρτήματα έως το 10% της μηχανής(όχι αναλώσιμα)
* Ενεργειακός Εξοπλισμός
* Ψηφιακός Εξοπλισμός -ΕΩΣ 10.000€  ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ tablets και κινητά τηλέφωνα.
* Λοιπός Εξοπλισμός πχ έπιπλα-ΕΩΣ 10.000€
—- οι ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΑΠΑΝΕΣ θα πρέπει να είναι ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟ 50% της επένδυσης —————
* Μεταφορικά Μέσα -ΕΩΣ 50.000€ – μόνο ηλεκτρικά και μόνο Επαγγελματικά ή μικτής χρήσης- όχι επιβατικά Ι.Χ.
* Λογισμικό ή web page e-shop -ΕΩΣ 10.000€ – ιστοσελίδα υποχρεωτικά συμβατή με ΑΜΕΑ, 2 γλώσσες, mobile ready.
* Cloud συνδρομητικές εφαρμογές ή Παραμετροποίηση εφαρμογών (έως 40% του λογισμικού) -ΕΩΣ 5.000€
* ISO -ΕΩΣ 3.000€
*Τεχνικές Μελέτες και Συμβουλευτικές υπηρεσίες -ΕΩΣ 30.000€ ΣΥΝΟΛΙΚΑ αλλα και επιμέρους ως εξής:
** Φοροτεχνικές & Νομικές υπηρεσίες ίδρυσης όχι συνδρομητικές -ΕΩΣ 3.000€
** Υποβολή πρότασης ΕΣΠΑ και παρακολούθηση σχεδίου  -ΕΩΣ 10.000€
*Διαφήμιση σε Social Media (Fb Google κλπ), εμπορικές εκθέσεις, διαφήμιση στο internet ή στο τύπο -ΕΩΣ 10.000€ -όχι ραδιόφωνο ή τηλεόραση
*Λογότυπο εταιρική ταυτότητα-ΕΩΣ 20.000€
* Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
* Έμμεσες δαπάνες (=αυτόματο bonus 7% επί των υπόλοιπων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

*Κάθε δαπάνη άνω των 50.000€ απαιτεί υποχρεωτικά 2 τουλάχιστον προσφορές

Αναλυτικότερα:

Καλέστε μας για πληροφορίες 210 5023300 – 210 5018001